การควบคุมดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อม            
      อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงาน " PROWASTE " ทุกคนตระหนักดี เริ่มตั้งแต่การจัดหาพื้นที่มากกว่า 600 ไร่ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางหน่วยงานราชการ อาทิเช่น ห่างจากชุมชน 4 – 5 กิโลเมตร , ห่างจากชายฝั่งทะเลตะวันออก 150 กิโลเมตร , รวมไปถึงการออกแบบของหลุมฝังกลบ , ระบบบำบัดน้ำเสีย , อาคารปรับเสถียร และอาคารจัดเก็บกาก เป็นต้น

    ระบบการติดตามตรวจสอบ
     
" PROWASTE " จัดให้มีบ่อสังเกตการณ์บริเวณหลุมฝังกลบ (Monitoring Well) บริเวณหลุมฝังกลบสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) หลุมฝังกลบนิรภัย (Secured Landfill) บริเวณภายในอาคารปรับเสถียร และบริเวณโดยรอบอาคารจัดเก็บกาก เพื่อเป็นจุดตรวจสอบและเฝ้าระวังการปนเปื้อนลงสู่ชั้นดิน ในทุกระยะของการดำเนินกิจกรรมภายในบริเวณพื้นที่

 
กลับสู่หน้าหลัก
    กลับสู่ด้านบน

Copyright © 2003 Prowaste Systems Incorporated. All rights reserved.