" PROWASTE "     ขอเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลกของเราเพราะ  ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ดังนี้

  • 19 ธันวาคม 2544
    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติเห็นชอบในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIR)
  • 11 มีนาคม 2545
    กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อนุญาตให้" PROWASTE " ประกอบกิจการปรับคุณภาพของเสียรวมคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ลำดับที่ 101 และ 105)
  • 22 พฤศจิกายน 2545
    สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีมติให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการของ " PROWASTE " ประเภท 7.16 คือกิจการบริการกำจัดหรือขนถ่ายขยะกากอุตสาหกรรมหรือสารเคมีที่เป็นพิษ

   ถือเป็นความรับผิดชอบของ " PROWASTE " ทั้งต่อโรงงานลูกค้าและหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแล  ในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายเพื่อมิให้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลกของเรา

กลับสู่หน้าหลัก
    กลับสู่ด้านบนCopyright © 2003 Prowaste Systems Incorporated. All rights reserved.