ด้วยประสบการณ์อย่างมืออาชีพของทีมฝ่ายปฏิบัติการ และทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของ
   
                 
 " ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว "

 ส่งผลให้การดำเนินการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  และต่อเนื่องนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

 จากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ปี 2543)  ระบุว่าปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศ มีปริมาณ 1,244,607.22 ตัน / ปี  หรือคิดเป็นเงิน 3,457 ตัน / วัน ส่วนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายมีปริมาณ 3 ล้านตัน / ปี หรือเท่ากับ 8,333 ตัน / วัน โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 10 %

 แม้ว่าสิ่งปฏิกูลอันเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ของภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องถูกบำบัดและกำจัดอย่างถูกวิธี  เพื่อจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต แต่เมื่อพิจารณาจากขีดความสามารถในการบำบัด  และกำจัดของผู้ประกอบการที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งระบบจะพบว่าสามารถเข้ารับ 300,000 ตัน / ปี หรือ 833 ตัน / วัน เท่านั้น

    " PROWASTE " ในฐานะผู้ให้บริการรายใหม่และใหญ่ที่สุดในประเทศ  มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการแบ่งเบาภาระของภาคอุตสาหกรรม ด้วยขีดความสามารถดังนี้

  • กากอุตสาหกรรมอันตรายที่เกิดขึ้นถึงวันละ 500 ตัน / วัน
  • กากอุตสาหกรรมไม่อันตรายที่เกิดขึ้นถึงวันละ 1,000 ตัน / วัน
  • น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 500 ลูกบาศก์เมตร / วันกลับสู่หน้าหลัก
    กลับสู่ด้านบนCopyright © 2003 Prowaste Systems Incorporated. All rights reserved.