การกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
( Non - Hazardous Waste )

          จะใช้การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยในส่วนของการป้องกันและจัดการบางส่วนของน้ำฝนที่ซึมลงไปผ่านชั้นฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่ผ่านการบดอัดก่อให้เกิดเป็นน้ำเสียจากการชะล้างสิ่งปฏิกูล (Leachate) นั้น โครงการได้จัดการวางระบบระบายน้ำ โดยรวมกับน้ำเสียที่เกิดจากการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลและรวบรวม น้ำเหล่านี้ไปยังบ่อสูบน้ำเสียจากขยะ (Leachate Pump Sump) และส่งต่อไปบำบัดยังระบบกำจัดน้ำเสียที่ไม่เป็นอันตรายต่อไปกลับสู่หน้าหลัก
    กลับสู่ด้านบนCopyright © 2003 Prowaste Systems Incorporated. All rights reserved.