สิ่งแวดล้อมเป็นภาระหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องปกป้อง
และรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีและคงอยู่ตลอดไปทั้งใกล้และไกลตัว

  
 " PROWASTE "   จึงขอเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สึก จิตสำนึก และความต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมของทุกคน การจัดหาสถานที่รองรับกากอุตสาหกรรม เพื่อการบำบัดและกำจัดเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นที่สุด
ดังนั้นพื้นที่กว่า 600 ไร่ ของ " PROWASTE " จึงต้องผ่านการศึกษาและคัดเลือก เพื่อให้ได้พื้นที่ที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะมีส่วนร่วมที่จะระดมความคิด ความรู้สึก และใส่จิตวิญญาณความเป็นผู้อนุรักษ์ เป็นผู้แทนในการกำกับดูแลสถานที่แห่งนั้นมิให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ

    กิจกรรมที่ " PROWASTE " จัดขึ้นเพื่อชุมชน

  • การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน
  • การก่อตั้งชมรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว
  • ครงการธนาคารรีไซเคิล ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว เป็นต้น


กลับสู่หน้าหลัก
    กลับสู่ด้านบนCopyright © 2003 Prowaste Systems Incorporated. All rights reserved.