ประวัติความเป็นมา

      จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กากอุตสาหกรรมกลายเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน และถูกวิธี การขยายกำลังผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการอยู่แล้ว ประกอบกับการเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และย่อยที่เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างภาษีการสนับสนุนเงินกู้ของภาครัฐบาลและปัจจัยอื่นๆ จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรม กลายเป็นแหล่งกำเนิดของเสียที่สำคัญและเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

   ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ปี พ.ศ. 2543) ระบุว่า ปริมาณกากอุตสาหกรรม หรือวัสดุเหลือใช้ที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น ภายในประเทศที่มีปริมาณ 1.2 ล้านตัน / ปี หรือเท่ากับ 3,457 ตัน / วัน ส่วนกากอุตสาหกรรมหรือสิ่งเหลือใช้ที่ไม่เป็นอันตรายมีปริมาณ 3 ล้านตัน / ปี หรือเท่ากับ 8,333 ตัน / วัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยปีละ 6% ในขณะที่ขีดความสามารถในการกำจัดของเสียอันตรายจากหน่วยงานราชการและเอกชน ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายที่มีอยู่เพียงไม่กี่ราย มีความสามารถให้บริการบำบัดและกำจัดรวมประมาณ 300,000 ตัน / ปี หรือประมาณ 833 ตัน / วัน เท่านั้น

   ดังนั้น บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2542 เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการบำบัดกากอุตสาหกรรมขึ้น โดยระหว่างการยื่นขอมติเห็นชอบในรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ( EIA) กลุ่มผู้ถือหุ้นจึงได้จัดตั้ง บริษัท เวสต์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2544 เพื่อที่จะเริ่มการติดต่อหาลูกค้าและการทำประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างฐานลูกค้าและเป็นการรองรับการดำเนินการของบริษัทในอนาคต โดยบริษัท เวสต์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจากโรงงานปูนซีเมนต์หลายแห่งภายในประเทศเพื่อที่จะรับกากอุตสาหกรรมจากลูกค้าเพื่อที่จะนำไปเผาที่โรงงานปูนซีเมนต์ เนื่องจาก ณ ขณะนั้น บริษัทยังไม่สามารถทำการฝังกลบได้

   ต่อมาบริษัทฯ ได้รับมติชอบตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักงานนโยบายสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 101 และ 105 ประเภท “ ปรับคุณภาพของเสียรวม คัดแยก และฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ” ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นรายแรกจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2545 จึงได้มีการเริ่มการก่อสร้างศูนย์บริการบำบัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้วขึ้น บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 และ 450 ล้านบาท ในปี 2545 และ 2546 ตามลำดับเพื่อลงทุนในโครงการ และได้เริ่มดำเนินงานโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่จังหวัดสระแก้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 เป็นต้นมา ณ สิ้นปี 2546 บริษัทได้ทำการบำบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 17,300 ตัน และที่ไม่เป็นอันตราย 49,400 ตัน รวมทั้งสิ้น 66,700 ตัน โดยคิดเป็นรายได้ 97.8 ล้านบาท

   บริษัทได้ลงทุนในบริษัท เวสต์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด เป็นจำนวน 99.9% ของทุนชำนะแล้วในปี 2546 ปัจจุบันบริษัท เวสต์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด มีทุนชำระแล้ว 10 ล้านบาท

   บริษัทได้มีมติพิเศษจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ล้านบาท และบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้นำหุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2547

   ณ สิ้นปี 2547 บริษัทได้ทำการบำบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายจำนวน 46,468 ตัน และที่ไม่เป็นอันตรายจำนวน 100,134 ตัน โดยคิดเป็นรายได้จากการดำเนินการรวม 253.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 คิดเป็นร้อยละ 259 ของรายได้จากการดำเนินการปี 2546

  
กลับสู่หน้าหลัก
    กลับสู่ด้านบนCopyright © 2003 Prowaste Systems Incorporated. All rights reserved.