คณะกรรมการ

กรรมการบริษัท
กรรมการ ตำแหน่ง
นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.อ.พงศธร ฉายกำเหนิด

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ กรรมการอิสระ
พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล กรรมการอิสระ
รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
นายชาญชัย กาญจนพันธ์ กรรมการ
นางสาวชาลีน่า ตง ก๊ก เบียน กรรมการ
กลับสู่หน้าหลัก    กลับสู่ด้านบน


Copyright © 2003 Prowaste Systems Incorporated. All rights reserved.