บริการที่เรามีให้
ระบบการบำบัดและกำจัดที่พนักงาน " PROWASTE " มากกว่า 100 ชีวิตพิถีพิถันลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้การบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมจากโรงงานของลูกค้าถูกต้องตามหลักวิชาการและข้อกฎหมายอย่างรวดเร็วและครบวงจร ได้แก่

การบำบัดน้ำเสีย
    
" PROWASTE " ได้ออกแบบระบบในลักษณะของการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน (มีค่า COD สูง ประมาณ 7,400 – 19,000 มก./ล.) โดยใช้ระบบกากตะกอนทางเคมี เพื่อลดความสกปรกก่อนจะนำไปสู่ระบบชีวภาพชนิดตะกอนเร่งแบบเติมอากาศ และเมื่อน้ำเสียผ่านการบำบัดขั้นต้นแล้ว จะสูบส่งเข้าสู่ระบบบำบัดแบบชีวภาพและจัดให้มีการกรองน้ำให้ได้คุณลักษณะน้ำที่ดีตามมาตรฐาน

    นอกจากนี้ " PROWASTE " ยังมีการจัดการกากอุตสาหกรรมบางประเภทที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ

การ Recycle    
    
กากอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส์ , เถ้าจากการหลอมอลูมิเนียม , Scrap ฯลฯ สามารถนำมาแปรรูป และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดหมุนเวียนใช้ประโยชน์ในประเทศ

การเผาทำลาย
    
ในรูปของวัตถุดิบทดแทนหรือเชื้อเพลิงทดแทน , กากอุตสาหกรรมประเภทน้ำมันเครื่องใช้แล้ว , ยางรถยนต์ ฯลฯ จัดเป็นกากอุตสาหกรรมในส่วนที่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม แต่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนหรือเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับเตาเผาปูนซีเมนต์ได้

     ซึ่ง " PROWASTE " ได้แต่งตั้ง WASTE EXCHANGE CO.,LTD เป็นตัวแทนในการนำกากอุตสาหกรรมไปเผาทำลายยังโรงปูนซีเมนต์ต่างๆ อาทิ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

  


กลับสู่หน้าหลัก
    กลับสู่ด้านบนCopyright © 2003 Prowaste Systems Incorporated. All rights reserved.