ให้บริการเพื่อการจัดการกากอุตสาหกรรม ที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจการให้บริการบำบัด และกำจัดกากอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปลอดภัยโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก

"PROWASTE" คือหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจนี้ ภายใต้ชื่อโครงการ "ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว" โดยให้บริการอย่างครบวงจร ในการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเป็นหลักประกัน และสร้างความมั่นใจได้ว่า " PROWASTE" พร้อมที่มีส่วนร่วม ในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ

 
 
 
       
 
     
 
 
การบำบัดน้ำเสียจากหลุมฝังกลบกากที่เป็นอันตรายและน้ำเสีย จากกิจกรรมต่างๆ ในโรงงานที่มีคุณสมบัติอันตราย ความสามารถในการบำบัดสูงสุด 70 ลบ.ม./วัน
 
 
การบำบัดน้ำเสียจากหลุมฝังกลบกากที่ไม่เป็นอันตราย และน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ในโรงงานที่มีคุณสมบัติไม่อันตราย ความสามารถในการบัดบัดสูงสุด 125 ลบ.ม./วัน
     
 
 
 
         
 
จุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และนำเงินไปใช้ประโยชน์ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่มาของเงิน ได้มาจากการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม 10 บาทต่อกากอุตสาหกรรม ที่เข้ามารับการบำบัดจำนวน 10 ตัน
โดยแต่ละเดือนบริษัทฯ จะสรุปน้ำหนักกากอุตสาหกรรมแจ้งให้คณะกรรมการชุมชน และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วรับทราบ โดยบริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ธกส. โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2550 - ปัจจุบัน
 
 
 
กิจกรรมปลูกป่า
กิจกรรมในชุมชน
   
 
จัดการวางขยะอันตรายในชุมชน
บริการตรวจสุขภาพ
         
 
 
     
 

การพัฒนาและดำเนินการของ บริษัทโปรเฟสชั่นเเนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999 ) จำกัด (มหาชน)
CSR (บวร – วัด) โปรเวสต์ แห่พระพุทธรูปปางมารวิชัยถวาย ณ สำนักสงฆ์บ้านหนองยาง
เเนะนำบริษัทโปรเฟสชั่นเเนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999 ) จำกัด (มหาชน)
 
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (E Meeting)
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
แจ้งเลิกบริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเซีย) จำกัด
แต่งตั้งประธานกรรมการความเสี่ยง กรรมการความเสี่ยง และกรรมการธรรมภิบาล
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Mobile Application IR PLUS AGM
คู่มือการใช้งาน Mobile Application IR PLUS AGM
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น (เปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) เปลี่ยนวันประชุมและยกเลิกสถานที่จัดประชุม)
แจ้งมาตรการและข้อปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 การลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น (เปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมและสถานที่จัดประชุม)
ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท
การกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติให้กลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในสื่อออนไลน์
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ไตรมาส 3/2563
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ฯ ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลเกียรติยศ องค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ 2563
รายงานความคืบหน้าเรื่องเส้นทางเข้า-ออกของโรงงานบริษัทฯ ที่ จ.สระแก้ว
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ไตรมาส 2/2563
รายงานข้อเท็จจริงทางเข้า-ออกของบริษัทฯ ที่โรงงานสระแก้วผลกระทบและแนวทางแก้ไข
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ฉบับปรับปรุง)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 
   
   
   
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ข้อมูลทางการเงิน บริการของเรา คืนประโยชน์กับชุมชน ติดต่อเรา สมัครงาน
  ประวัติบริษัท   งบการเงิน ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์      
  คณะกรรมการ   ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ขั้นตอนการจัดการกากอุตสาหกรรม      
  บริษัทในเครือ   คำอธิบายและวิเคราะห์ ระบบปรับเสถียร    
  รายชื่อผู้ถือหุ้น   รายงานประจำปี การกำจัดกากอุตสาหกรรม    
  โครงสร้างองค์กร   แบบ 56-1 การนำของเสียมาใช้รีไซเคิล
      หนังสือชี้ชวน ระบบบำบัดน้ำเสีย
      ระบบขนส่ง
  การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
e-mail : info@prowaste.co.th
   
Prowaste
Copyright@2017 Prowaste. All right reserved
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
เลขที่ 234/2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะอึ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
234/2 MOO 4 Non-Mak-Kheng Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037) 609-755 Fax : (037) 609-620