ให้บริการเพื่อการจัดการกากอุตสาหกรรม ที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจการให้บริการบำบัด และกำจัดกากอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปลอดภัยโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก

"PROWASTE" คือหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจนี้ ภายใต้ชื่อโครงการ "ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว" โดยให้บริการอย่างครบวงจร ในการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเป็นหลักประกัน และสร้างความมั่นใจได้ว่า " PROWASTE" พร้อมที่มีส่วนร่วม ในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ

 
 
 
       
 
     
 
 
การบำบัดน้ำเสียจากหลุมฝังกลบกากที่เป็นอันตรายและน้ำเสีย จากกิจกรรมต่างๆ ในโรงงานที่มีคุณสมบัติอันตราย ความสามารถในการบำบัดสูงสุด 70 ลบ.ม./วัน
 
 
การบำบัดน้ำเสียจากหลุมฝังกลบกากที่ไม่เป็นอันตราย และน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ในโรงงานที่มีคุณสมบัติไม่อันตราย ความสามารถในการบัดบัดสูงสุด 125 ลบ.ม./วัน
     
 
 
 
         
 
จุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และนำเงินไปใช้ประโยชน์ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่มาของเงิน ได้มาจากการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม 10 บาทต่อกากอุตสาหกรรม ที่เข้ามารับการบำบัดจำนวน 10 ตัน
โดยแต่ละเดือนบริษัทฯ จะสรุปน้ำหนักกากอุตสาหกรรมแจ้งให้คณะกรรมการชุมชน และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วรับทราบ โดยบริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ธกส. โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2550 - ปัจจุบัน
 
 
 
กิจกรรมปลูกป่า
กิจกรรมในชุมชน
   
 
จัดการวางขยะอันตรายในชุมชน
บริการตรวจสุขภาพ
         
 
 
     
 
 
 
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
หนังสือเชิญประชุม AGM 2562
จัดงานตรวจสุขภาพให้กับชุมชน ต.โนนหมากเค็ง จ.สระแก้ว
KIAT ยิ้มแก้มปริคว้างาน PROWASTE ขนส่งกากอุตสาหกรรม
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับทางอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560
แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
 
 
   
   
   
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ข้อมูลทางการเงิน บริการของเรา คืนประโยชน์กับชุมชน ติดต่อเรา สมัครงาน
  ประวัติบริษัท   งบการเงิน ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์      
  คณะกรรมการ   ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ขั้นตอนการจัดการกากอุตสาหกรรม      
  บริษัทในเครือ   คำอธิบายและวิเคราะห์ ระบบปรับเสถียร    
  รายชื่อผู้ถือหุ้น   รายงานประจำปี การกำจัดกากอุตสาหกรรม    
  โครงสร้างองค์กร   แบบ 56-1 การนำของเสียมาใช้รีไซเคิล
      หนังสือชี้ชวน ระบบบำบัดน้ำเสีย
      ระบบขนส่ง
  การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
e-mail : info@prowaste.co.th
   
Prowaste
Copyright@2017 Prowaste. All right reserved
Designed by baansuansudjai
 
( สำนักงาน office )
 
( สำนักงานโครงการ )
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
159 หมู่ที่ 5 ตำบลหัวยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
1184/38-39 Soi Phaholyothin 32, Chankasem, Chatuchak Bangkok 10900
 
159 Moo 5 Huayjof Wattana-nakorn Sa-Kaew 27160
Tel : 0-2942-9480-86 Fax : 0-2561-0591-2  
Tel : (037)261-613-5 Fax : (037)261-567